Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

1555

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-14-3067-6/14 i 02/1-2-14-3067-7 od 08.01.2015. godine, u postupku javne nabavke usluga Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima za period 2014.-2015.godine, Općinski načelnik je donio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 02/1-2-14-3067-6/14 i 02/1-2-14-3067-7/14 od 08.01.2015. godine i ugovor za javnu nabavku Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima za period 2014.-2015.godine, dodjeljuje se ponuđaču AME d.o.o. Breza, ponuda broj:02/1-2-14-3067-1/14, od 08.01.2015. godine, za ponuđenu cijenu za: LOT 1 – 25.589,84 КМ, bez PDV-a i LOT 2 – 19.884,62 KM, bez PDV-a. kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavki dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču AME d.o.o. Breza, po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači оbaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje Stručna služba općinskog vijeća i općinskog načelnik.

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici www.opcinabreza.com, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/2-05-3055/14 оd 29.12.2014.godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а је 28.000,00 КМ.

Оbavijest o nabavki broj: 726-7-2-1-3-1/14 poslata je na objavu dana 31.12.2014. godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki , sažetak obavijesti о nabavki оbjavljen je u „Sl. glasniku BiH“.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):

Ponuđaču: BUCOMERC d.o.o. Kiseljak,

Ponuđaču: BOSMAN d.o.o. Ilidža,

Ponuđaču: AME d.o.o. Breza.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj:01/2-05-34//15 od 05.01.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila је dana 08.01.2015.godine zapisnik o ocjeni ponude broj:02/1-2-14-3067-6/14 i 02/1-2-14-3067-7/14 od 08.01.2015.godine, u postupku javne nabavke Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima za period 2014.- 2015.godine.

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

da je ukupan broj pristiglih ponuda (3) tri,

da su blagovremeno zaprimljene (3) tri ponude,

da su ponude ponuđača BUCOMERC d.o.o. Kiseljak , BOSMAN d.o.o. Ilidža i

AME d.o.o. Breza prihvatljive.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela, nije uočio nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

Najniže cijene, za LOT 1, kako slijedi: (bez PDV-a)

1. AME d.o.o. Breza  – 25.589,84 KM
2. BOSMAN d.o.o. Ilidža – 26.678,77 KM
3. BUCOMERC d.o.o. Kiseljak – 27.767,70 KM

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 25.589,84 KM, dok su ostali ponuđači čije su ponude prihvatljive ponudili sljedeće cijene:

BOSMAN d.o.o. Ilidža – 26.678,77 KM

BUCOMERC d.o.o. Kiseljak – 27.767,70 KM

čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

Za LOT 2, kako slijedi: (bez PDV-a)

1. AME d.o.o. Breza – 19.884,62 KM
2. BOSMAN d.o.o. Ilidža – 20.730,77 KM
3. BUCOMERC d.o.o. Kiseljak  – 21.576,92 KM

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 19.884,62 KM, dok su ostali ponuđači čije su ponude prihvatljive ponudili sljedeće cijene;

BOSMAN d.o.o. Ilidža – 20.730,77 KM

BUCOMERC d.o.o. Kiseljak – 21.576,92 KM,

čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, оdlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv оve odluke može sе izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu Breza-x.com krši Vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaj biće uklonjen ili ispravljen odmah po eventualnom ustanovljenju istinosti sadržaja žalbe. Sve pritužbe i prigovore možete slati na e-mail adresu brezax2012@gmail.com. Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal Breza-x.com nema obavezu postupiti po istim.