Javni konkurs za prijenos prava vlasništva na nekretnini

1294

Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosna i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područijima (“Službene novine FBiH”, broj 59/14), člana 2., 3. i 6. Pravilnika  o postupku objavljivanja konkursa za prijenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosna i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područijima (“Službene novine FBiH”, broj 65/14) i Odluke Općinskog vijeća Breza  o  raspisivanju Javnog konkursa o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u vlasništvu Općine Breza u korist osoba pogođenih prirodnom nesrećom na području Općine Breza  („Službeni glasnik općine Breza“, broj: 9/14),  Komisija za objavu javnog konkursa i  obradu prijava pristiglih na javni konkurs,  objavljuje

Javni konkurs za prijenos prava vlasništva  na nekretnini  – građevinskom zemljištu u vlasništvu   Općine Breza u korist osoba pogođenih prirodnom nesrećom na teritoriji Općine Breza.

1. Predmet Javnog konkursa je:
– nekretnina – građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Breza koja je označena kao:
– k.č.br. 711/10 upisana u zk.ul.br.114 k.o. Smrekovica (s.p.), što odgovara k.č.br. 741/8 k.o. Sutješćica (n.p.) u površini od 530 m², na kojoj je planirana izgradnja individualnog stambenog objekta.

2. Korisnici koji imaju pravo na podnošenje prijave:
– svaka fizička osoba kojoj je uslijed prirodne nesreće trajno onemogućeno korištenje nekretnine za stanovanje na nastradalom području Općine Breza.

3. Uslovi kojima podnosioci prijave moraju udovoljiti:
– za sticanje prava vlasništva na nekretnini – građevinskom zemljištu potrebno je da fizička osoba ispunjava slijedeće uslove :
a) da joj je prirodnom nesrećom trajno onemogućeno korištenje stambenog prostora,
b) da nije moguće izvršiti sanaciju stambenog prostora ili je ono povezano sa nesrazmjernim troškovima ili sigurnosnim rizicima,
c) da u vlasništvu nema drugu nekretninu iste namjene.

4. Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu na javni konkurs:
– uz uredno popunjenu prijavu – ime i prezime podnosioca prijave, adresa, kontakt telefon, priložiti slijedeće:
a) Ovjerenu kopiju lične karte.
b) Odobrenje za građenje izdato za stambeni objekat čije je korištenje trajno onemogućeno za stanovanje uslijed nastupanja prirodne nesreće na području Općine Breza, koja se desila 14.05.2014. godine.
c) Uvjerenje da je fizičkom licu trajno onemogućeno korištenje stambenog prostora
( uvjerenje izdaje Komisija za procjenu nastale štete uslijed prirode nesreće ili Uvjerenje da fizičkom licu nije moguće izvršiti sanaciju stambenog prostora ili je ono povezano sa nesrazmjernim troškovima ( uvjenje izdaje Komisija za procjenu nastale štete uslijed prirodne nesreće )
d) Dokaz da je fizičkom licu uslijed nastupanja prirodne nesreće trajno onemogućeno korištenje stambenog prostora zbog sigurnosnog rizika ( uvjerenje izdaje Služba civilne zaštite)
e) Dokaz fizičkog lica o vlasništvu nekretnina i posjedu nekretnina /kuća, stan, zemljište/ (uvjerenje izdaje Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Visoko i Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imononsko-pravne poslove)
f) Dokaz da fizičkom licu koje ima u vlasništvu i posjedu nekretnine nije dozvoljena gradnja stambenog objekta u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom ( uvjerenje izdaje Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imononsko-pravne poslove)
g) Ovjerenu izjavu datu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema u vlasništvu i posjedu nekretninu /kuću, stan, zemljište/ ( izjavu popuniti i ovjeriti u prijemnoj kancelariji Općine Breza)
h) Ovjerenu izjavu datu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da nije izvršio otuđenje nekretnine /kuće, stana, zemljišta/ koju je imao u svom vlasništvu i posjedu nakon proglašenja prirodne nesreće na području Općine Breza, koja se desila 14.05. 2014. godine (prodaja, poklon, zamjena, ustupanje, nekretniine za života itd.) ( izjavu popuniti i ovjeriti u prijemnoj kancelariji Općine Breza).

5. Kriteriji odabira:
Prijenos prava vlasnštva na nekretnini – građevinskom zemljištu u vlasništvu Općine Breza izvršit će se Odlukom Općinkog vijeća Breza fizičkom licu koje bude ispunjavalo uslove iz Javnog konkursa, Zakona i Pravilnika, a nakon okončanja konkursne porcedure i dostavljanja izvještaja o provedenom javnom konkursu i Stručne ocjene od strane imenovane Komisije za objavu javnog konkursa i obradu prijava pristiglih na javni konkurs.

6. Mjesto i rok za dostavu prijave:
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom: “Općina Breza ul. Bogumilska br.1. Komisija za objavu javnog konkursa i obradu prijava pristiglih na javni konkurs“.
Prijave na Javni konkurs se podnosi putem pošte ili neposredno putem pisarnice Općine Breza.
Javni konkurs objavit će se u „Službenim novinama FBiH“, na službenoj web stranici Vlade Federacije BiH, u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju na području cijele Federacije BiH, te na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Breza.
Javni konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja , i računa se od datuma posljednje objave.

7. Rok za donošenje odluke o odabiru:
Odluka o odabiru korisnika donijet će se u roku od 60 dana od dana usvajanja Izvještaja i Komisije za objavu i obradu prijava pristiglih na javni konkurs i Stručne ocjene komisije, od strane Općinskog vijeća Breza.
Odluku o odabiru korisnika/prenosu prava vlasništva na nekretnini – građevinskom zemljištu u vlasništvu Općine Breza, donijet će Općinsko vijeće, a svi učesnici javnog konkursa će biti obavješteni o odluci u roku od 15. dana od dana donošenja odluke.

8. Kompletan postupak obrade prijava na javni konkurs provest će Komisija za objavu javnog konkursa i obradu prijava pristiglih na javni konkurs, u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o postupku objavljivanja konkursa za prijenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona , gradova i općina na nastradalim područijima („Službene novine FBiH“, broj 65/14) i objavljenim javnim konkursom, koju je imenovalo Općinsko vijeće.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu Breza-x.com krši Vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaj biće uklonjen ili ispravljen odmah po eventualnom ustanovljenju istinosti sadržaja žalbe. Sve pritužbe i prigovore možete slati na e-mail adresu brezax2012@gmail.com. Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal Breza-x.com nema obavezu postupiti po istim.